Zapoznałem się oraz akceptuję postanowienia Regulaminu sprzedaży

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Belnea Sp. z o.o.

 

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem http://belnea.pl, w tym m.in. warunki składania zamówień drogą elektroniczną, zasady dostarczania do Klienta zamówionych towarów, sposób i termin płatności, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy [przez Klienta i przez Sprzedającego], zasady składania reklamacji [dotyczącej towarów lub usług świadczonych drogą elektroniczną], wymagania techniczne niezbędne dla realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Politykę prywatności i bezpieczeństwo danych Klienta określają dodatkowe dokumenty m. in. polityka prywatności i polityka „cookies”.

 

§ 2

Sprzedaż prowadzona jest przez Belnea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 02-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513867, NIP 521-36-74-334, REGON 147292394].

§ 3

Sprzedaż towarów drogą elektroniczną regulują:

 1. ustawa z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
 2. ustawa z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);
 3. ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.);

 

Definicje

§ 4

CENA PRODUKTU – wartość brutto zamówionego produktu wyrażona w polskich złotych oraz uwzględniająca VAT, nie uwzględniająca kosztów dodatkowych tj. koszt dostawy.

DOSTAWA – oznacza dostarczenie Klientowi przez Sprzedającego zamówionego towaru, za pośrednictwem indywidualnie wybranego Dostawcy. Dostępne formy dostawy mogą ulegać zmianie w zależności od opcji oferowanych w danej chwili przez dostawców.

DOSTAWCA – oznaczania podmiot współpracujący ze Sprzedającym i świadczącym usługi w zakresie dostarczania zamówionych towarów. Wybór dostawcy uzależniony jest od Klienta. Do dyspozycji są firmy kurierskie lub operatorzy skrytek pocztowych (paczkomatów).

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszania na terytorium RP lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca siedzibę na terytorium RP lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

KOSZT DOSTAWY – opłata za dostawę towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Klienta i znajdującego się na terytorium RP

KOSZT ZAMÓWIENIA – opłata, której uiszczenie jest obowiązkiem spoczywającym na Kliencie, a na którą składają się: cena produktu i koszt dostawy. Koszt zamówienia może zostać powiększony o inne koszty, o ile Klient został o nich wcześniej poinformowany i wyraził na nie zgodę w trakcie składania zamówienia.

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem belnea.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

SPRZEDAWCA - Belnea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513867, NIP 521-36-74-334, REGON 147292394].

TOWAR/ PRODUKT – prezentowane w sklepie internetowym produkty, które klientów może zamówić, a następnie kupić, zgodnie z treścią niniejszego zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów/ produktów na odległość, zwarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, pod warunkiem, że Klient po złożeniu zamówienia pokryje całkowite koszty zamówienia.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określająca rodzaj i liczbę danego towaru oraz formę dostawy.

 

Kontakt ze sklepem internetowym

§ 5

Belnea Sp. z o.o

Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa

NIP: 521-36-74-334, REGON: 147292394

Telefon: +48 578 898 885

E-mail: biuro@belnea.pl

Numer rachunku bankowego w ING Bank Śląski: 12 1050 1012 1000 0090 3037 9706.

 

Warunki korzystania ze sklepu internetowego

§ 6

 1. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jest:
  • dostęp do komputera lub urządzenia końcowego z siecią i zainstalowaną przeglądarką internetową [Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7.0, Opera 11, Safari 7 lub nowszą wersją ww. przeglądarek] z włączoną obsługą plików cookies;
  • podanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia;
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie złożenia zamówienia oraz kontakt ze Sprzedającym;
  • potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega, że złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego mogą tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły wiek 18 lat.

 

§  7

 1. Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją zamówienia, bądź kontaktu ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza online.
 2. Danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia są:
 • Klient indywidualny: imię i nazwisko, adres wysyłki, telefon i adres e-mail,
 • Firma: nazwa firmy, adres wysyłki, telefon, adres e-mail, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer NIP.
 1. Dodatkowo dane przekazane przez Klienta mogą zostać:
  • udostępnione dostawcom, którzy świadczą płatną usługę dostarczenia zamówionych towarów,
  • przetworzone w celu wystawienia faktury VAT,
  • przetwarzane ze względu na wysłane przez Klienta zapytanie bądź ofertę o współpracy za pośrednictwem formularza online.
 2. W przypadku wystąpienia naruszenia niniejszego Regulaminu, Sprzedający jest uprawniony do przekazania danych Klienta podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Warunki i tryb zawierania umów sprzedaży

§ 8

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: http://belnea.pl, należy dokonać wyboru zamawianego produktu poprzez dodanie do koszyka oraz wykonać kolejno wszystkie czynności, o których klient jest informowany za pośrednictwem komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej.
 2. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku ‘Kupuję i płacę’ – Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wprowadzonych danych oraz samego zamówienia.
 3. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, na wskazany w formularzu adres mailowy, potwierdzenie zamówienia zawierające następujące informacje:
 • nazwę i ilość zamówionego towaru,
 • koszty zamówienia [cena produktu wraz z kosztami dostawy],
 • wybraną metodę płatności,
 • wybraną metodę dostawy,
 • dane do przelewu bankowego.
 1. W celu realizacji zamówienia należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 2. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez niego woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przesłania na adres mailowy Klienta ‘Potwierdzenia zamówienia’.
 4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji jeżeli w ciągu 72h od chwili złożenia zamówienia, Klient dokona płatności, co zostanie potwierdzone wpłynięciem na rachunek bankowy Sprzedającego całej kwoty przypadającej do zapłaty.

 

Formy dostawy i płatności

§ 9

 1. Dostawa produktów dostępnych w sklepie internetowym jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z następujących sposobów dostawy:
 3. kurier: DHL STANDARD – koszt 21,08 zł brutto lub Inpost - koszt 11,96 zł brutto
 4. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w warunkach dostawy.
 5. Klient ponosi koszty zamówienia realizując przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego.

 

Realizacja zamówienia

§ 10

 1. Dostawa produktów do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni [dni robocze, za które uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] od dnia dokonania przez Klienta płatności.
 2. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

 

Odstąpienie od umowy

§ 11

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy [załącznik nr 1 do Regulaminu]. Do zachowania terminu odstąpienia
  od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy, podany przy zawieraniu umowy sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Sprzedawca w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru dokonuje zwrotu kosztów zamówienia, bez uwzględnienia kosztów przesyłki towaru do Klienta.

 

§ 12

Sprzedający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w sytuacji kiedy Klient dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu, a w szczególności:

 • podał dane niezgodne z prawdą, które uniemożliwiają prawidłową realizację zamówienia,
 • naruszył dobra osobiste osób trzecich, w tym innych Klientów,
 • prowadził odsprzedaż zakupionego towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dopuścił się innych zachowań, które godzą w dobre imię Sprzedającego oraz są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Reklamacja

§ 13

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 5 niniejszego Regulaminu.

 

Ochrona danych osobowych

§ 14

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z usług sklepu internetowego jest:
  Belnea Sp. z o.o
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa
  NIP: 521-36-74-334, REGON: 147292394
 2. Dane osobowe Klientów dokonujących zamówień w sklepie internetowym są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym również udostępniane zaufanym partnerom handlowym (m. in. firmom kurierskim, zapewniającym obsługę IT oraz obsługę księgową).

 

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Umowy sprzedaży zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdorazowo zmieniony Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej http://belnea.pl.
 4. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

 

§ 16

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.