Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem http://belnea.com.pl, w tym m.in. warunki składania zamówień drogą elektroniczną, zasady dostarczania do Klienta zamówionych towarów, sposób i termin płatności, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy [przez Klienta i przez Sprzedającego], zasady składania reklamacji [dotyczącej towarów lub usług świadczonych drogą elektroniczną], wymagania techniczne niezbędne dla realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Politykę prywatności i bezpieczeństwo danych Klienta określają dodatkowe dokumenty, m. in. polityka prywatności i politykacookies.

 § 2

Sprzedaż prowadzona jest przez Belnea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 02-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513867, NIP 521-36-74-334, REGON 147292394].

§ 3

Sprzedaż towarów drogą elektroniczną regulują:

 1. ustawa z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
 2. ustawa z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);
 3. ustawa z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.);

 

Definicje

§ 4

CENA PRODUKTU – wartość brutto zamówionego produktu wyrażona w polskich złotych oraz uwzględniająca VAT, nie uwzględniająca kosztów dodatkowych tj. koszt dostawy.

DOSTAWA – oznacza dostarczenie Klientowi przez Sprzedającego zamówionego towaru, za pośrednictwem indywidualnie wybranego Dostawcy. Dostępne formy dostawy mogą ulegać zmianie w zależności od opcji oferowanych w danej chwili przez dostawców.

DOSTAWCA – oznaczania podmiot współpracujący ze Sprzedającym i świadczącym usługi w zakresie dostarczania zamówionych towarów. Wybór dostawcy uzależniony jest od Klienta. Do dyspozycji są firmy kurierskie lub operatorzy skrytek pocztowych (paczkomatów).

HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.

KLIENT – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kosmetycznych i kosmetologicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

KOSZT DOSTAWY – opłata za dostawę towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Klienta i znajdującego się na terytorium RP

KOSZT ZAMÓWIENIA – opłata, której uiszczenie jest obowiązkiem spoczywającym na Kliencie, a na którą składają się: cena produktu i koszt dostawy. Koszt zamówienia może zostać powiększony o inne koszty, o ile Klient został o nich wcześniej poinformowany i wyraził na nie zgodę w trakcie składania zamówienia.

LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem belnea.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

SPRZEDAWCA - Belnea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 02-366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513867, NIP 521-36-74-334, REGON 147292394].

TOWAR/ PRODUKT – prezentowane w sklepie internetowym produkty, które Klient może zamówić, a następnie kupić, zgodnie z treścią niniejszego zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów/ produktów na odległość, zwarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, pod warunkiem, że Klient po złożeniu zamówienia pokryje całkowite koszty zamówienia.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określająca rodzaj i liczbę danego towaru oraz formę dostawy.

 

Kontakt ze sklepem internetowym

§ 5

Belnea Sp. z o.o

Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa

NIP: 521-36-74-334, REGON: 147292394

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail: office@belnea.com.pl oraz pod numerem telefonu +48 691 273 707 oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook  lub komunikatora Messanger na profilu sprzedawcy. Rozpoczęcie rozmowy przez portal społecznościowy  Facebook lub komunikator Messanger poza godzinami pracy obsługi czatu powoduje wysłanie automatycznej wiadomości z informacją o przesłaniu odpowiedzi przez obsługę w następnym dniu roboczym.

 

Warunki korzystania ze sklepu internetowego

§ 6

 1. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jest:
  • dostęp do komputera lub urządzenia końcowego z siecią i zainstalowaną standardową przeglądarką internetową
  • podanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia;
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie złożenia zamówienia oraz kontakt ze Sprzedającym;

potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu (Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia)

 1. Sprzedający zastrzega , że produkty profesjonalne może kupić jedynie profesjonalista prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kosmetycznych i kosmetologicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej musi przejść on weryfikację w Centrum Obsługi Klienta Belnea (weryfikacja obejmuje ustalenie, czy podmiot rzeczywiście prowadzi działalność danego rodzaju)
 1. Założenie Konta jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 2. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)

 

 § 7

 1. Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją zamówienia, bądź kontaktu ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza online.
 2. Danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia są: nazwa firmy, adres wysyłki, telefon, adres e-mail, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer NIP.
 1. Dodatkowo dane przekazane przez Klienta mogą zostać:
  • udostępnione dostawcom, którzy świadczą płatną usługę dostarczenia zamówionych towarów,
  • przetworzone w celu wystawienia faktury VAT,
  • przetwarzane ze względu na wysłane przez Klienta zapytanie bądź ofertę o współpracy za pośrednictwem formularza online.
 2. W przypadku wystąpienia naruszenia niniejszego Regulaminu, Sprzedający jest uprawniony do przekazania danych Klienta podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Warunki i tryb zawierania umów sprzedaży

§ 8

 1. Klient może zakupić Produkty wyłącznie w celu ich codziennego użytku w gabinecie lub sprzedaży detalicznej
 2. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżce Ceny Produktu. Sprzedawca w wypadku dokonywania promocji (obniżki Ceny) na dany Produkt, wskaże najniższą cenę, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. W wypadku gdy Produkt będzie w ofercie Sprzedawcy w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca wskaże najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała od momentu wprowadzenia go do sprzedaży aż do dnia wprowadzenia promocji na Produkt.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: http://belnea.com.pl, należy dokonać wyboru zamawianego produktu poprzez dodanie do koszyka oraz wykonać kolejno wszystkie czynności, o których Klient jest informowany za pośrednictwem komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej.
 4. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku ‘Kupuję i płacę’ – Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wprowadzonych danych oraz samego zamówienia.
 5. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, na wskazany w formularzu adres mailowy, potwierdzenie zamówienia zawierające następujące informacje:
 • nazwę i ilość zamówionego towaru,
 • koszty zamówienia [cena produktu wraz z kosztami dostawy],
 • wybraną metodę płatności,
 • wybraną metodę dostawy,
 • dane do przelewu bankowego.
 1. W celu realizacji zamówienia należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 2. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez niego woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przesłania na adres mailowy Klienta ‘Potwierdzenia zamówienia’.
 4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli w ciągu 72h od chwili złożenia zamówienia, Klient dokona płatności, co zostanie potwierdzone wpłynięciem na rachunek bankowy Sprzedającego całej kwoty przypadającej do zapłaty.

 

Formy dostawy i płatności

§ 9

 1. Dostawa produktów dostępnych w sklepie internetowym jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z następujących sposobów dostawy:

kurier DHL – koszt 20,04 zł brutto

kurier InPost  - koszt 15,92 zł brutto

paczkomat  InPost – koszt 17,32 zł brutto

 1. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w warunkach dostawy.
 2. Klient ponosi koszty zamówienia realizując przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego.

 

Realizacja zamówienia

§ 10

 1. Dostawa produktów do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni [dni robocze, za które uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] od dnia dokonania przez Klienta płatności.
 2. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

 

Odstąpienie od umowy

§ 11

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy [załącznik nr 1 do Regulaminu]. Do zachowania terminu odstąpienia
  od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy, podany przy zawieraniu umowy sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Sprzedawca w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru dokonuje zwrotu kosztów zamówienia, bez uwzględnienia kosztów przesyłki towaru do Klienta.

 

 § 12

Sprzedający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w sytuacji kiedy Klient dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu, a w szczególności:

 • podał dane niezgodne z prawdą, które uniemożliwiają prawidłową realizację zamówienia,
 • naruszył dobra osobiste osób trzecich, w tym innych Klientów,
 • prowadził odsprzedaż zakupionego towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dopuścił się innych zachowań, które godzą w dobre imię Sprzedającego oraz są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Reklamacja

§ 13

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

 

Ochrona danych osobowych

§ 14

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z usług sklepu internetowego jest:
  Belnea Sp. z o.o
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa
  NIP: 521-36-74-334, REGON: 147292394
 2. Dane osobowe Klientów dokonujących zamówień w sklepie internetowym są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym również udostępniane zaufanym partnerom handlowym (m. in. firmom kurierskim, zapewniającym obsługę IT oraz obsługę księgową).

 

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Umowy sprzedaży zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdorazowo zmieniony Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej http://belnea.com.pl.
 4. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

 § 16

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2023 r.