Reklamacja

     § 13
  1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad.
  5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 5 niniejszego Regulaminu.
  6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.