Zwrot

§ 11
 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy [załącznik nr 1 do Regulaminu]. Do zachowania terminu odstąpienia
  od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy, podany przy zawieraniu umowy sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Sprzedawca w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru dokonuje zwrotu kosztów zamówienia, bez uwzględnienia kosztów przesyłki towaru do Klienta.

§ 12

Sprzedający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w sytuacji kiedy Klient dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu, a w szczególności:

 • podał dane niezgodne z prawdą, które uniemożliwiają prawidłową realizację zamówienia,
 • naruszył dobra osobiste osób trzecich, w tym innych Klientów,
 • prowadził odsprzedaż zakupionego towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dopuścił się innych zachowań, które godzą w dobre imię Sprzedającego oraz są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.